" Shree Kalikadevi Patsanstha ,Karad
Dr. Jaywant N. Satpute

(Chairman)Mr. Rajan V. Velapure

(Vice Chairman )Mr. Munir G. Bagwan

(Head Of Family)Mr. Arun S. Jadhav

( Director )Mr. Ashok R. Chavan

( Director )Mr. Gajanan B. Mohire

( Director )Mr. Sharadchandra V. Desai

( Director )Mr. Sham S. Velapure

( Director )Dr. Santosh L. Mohire

( Director )Mr. Anil N.Sonavane

( Director )Mr. Balaso K. Patil

( Director )Shrimati Jayarani J. Jadhav

( Director )Mrs.Seema v. Vibhute

( Director )Mr.Nitin V. Dalavi

( Director )Mr. Suresh T. Bhandari

( Director )Mr. Vivek Velapure

( CEO )